Διορισμός Παραλήπτη Και Διαχειριστή - CRI Group

Διορισμός Παραλήπτη Και Διαχειριστή

Ο διορισμός Παραλήπτη Διαχειριστή («ΠΔ») αποτελεί μια διαδικασία κατά την οποία ένας Εξασφαλισμένος Πιστωτής μπορεί να πετύχει τη διασφάλισή του σε μια προσπάθεια αποπληρωμής ενός ενυπόθηκου χρέους. Είναι αποδεχτό ότι το Κοινοδίκαιο (Common Law), προ πολλού, έχει αναγνωρίσει την έννοια του ΠΔ. Με την ανάπτυξη της έννοιας της κυμαινόμενης επιβάρυνσης (floating charge), οι εξασφαλισμένοι πιστωτές απέκτησαν την ικανότητα να διασφαλίσουν το χρέος, δεσμεύοντας όλα τα περιουσιακά στοιχεία μιας εταιρείας, ακόμα και αυτή την ίδια την επιχείρηση, μέσω της επιβολής κυμαινόμενης επιβάρυνσης στην εταιρεία.

Τα έγγραφα εξασφάλισης γενικά, περιέχουν και παρέχουν ευρείες εξουσίες στον Εξασφαλισμένο Πιστωτή (όπως, για παράδειγμα σε παράλειψη συμμόρφωσης, ο Εξασφαλισμένος Πιστωτής να μπορεί να αναλάβει άμεσα ο ίδιος την επιχείρηση, χωρίς τη μεσολάβηση οποιουδήποτε δικαστηρίου).

Απλά καλέστε μας, χωρίς κόστος και χωρίς υποχρέωση υιοθέτησης των συμβουλών μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Σχετικά

Αυτός που διορίζεται είναι γνωστός ως ΠΔ και έχει ευρείες εξουσίες, όσον αφορά στη διαχείριση της εταιρείας (μεταξύ αυτών είναι και η δυνατότητα πώλησης τόσο της ίδιας όσο και των περιουσιακών της στοιχείων, σε χρόνο και με όρους που να εξυπηρετούν τα συμφέροντα του ΕΠ, από τον οποίο διορίστηκε).

Πρώτος στόχος, για τον οποίο διορίζεται ο ΠΔ, είναι η επιβολή της διασφάλισης του ΕΠ, ο οποίος τον διόρισε. Ως αποτέλεσμα, οι υποχρεώσεις του ΠΔ έναντι της εταιρείας είναι περιορισμένες, έστω και αν ενεργεί ως αντιπρόσωπός της. Δεν φέρει καμία ευθύνη, βάσει του νόμου, έναντι της εταιρείας.

Ο ΠΔ δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη επιμέλειας σε μη εξασφαλισμένους πιστωτές, η θέση των οποίων προστατεύεται από την ευθύνη του προς στην εταιρεία.

Σε όλες τις διαδικασίες, στις οποίες εφαρμόζεται το Κοινοδίκαιο (Common Law), η δυνατότητα διορισμού ΠΔ αποτελεί μια πολύ δυναμική θεραπεία για ενυπόθηκους πιστωτές. Δυστυχώς, η δυνατότητα αυτή δεν παρέχεται, επί του παρόντος, στην Κύπρο.

Τα σημειώματα αυτά προκαλούν πραγματικό πρόβλημα στον ΠΔ, καθότι εμποδίζεται από το να παρουσιάσει καθαρό τίτλο στον αγοραστή.

Είναι ανήκουστο οι πιστωτές που κατέχουν το Memo να μπορούν να «εμποδίσουν» τον ΠΔ από το να πωλήσει την δεσμευμένη περιουσία. Δυστυχώς, η παρούσα νομοθεσία ως έχει, τους παρέχει το δικαίωμα να το πράξουν και αυτό θα πρέπει να τροποποιηθεί.

Η CRI εδώ και χρόνια, πολύ πριν την κάθοδο της Τρόικας στο νησί μας, η οποία έχει επιβάλει τις εν λόγω αλλαγές δια πυρός και σιδήρου στον Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμο του 1965 (9/1965), επέμενε στην αναγκαιότητα των τροποποιήσεων, ούτως ώστε να σταματήσει η άδικη μεταχείριση των ενυπόθηκων δανειστών όσον αφορά εκποίηση των υποθηκών τους.
Για πολλά χρόνια οι σύμβουλοι, οι οποίοι αποτελούν τα μέλη της ομάδας μας, έχουν εργαστεί ως ΠΔ για ενυπόθηκους δανειστές και έχουν την απαιτούμενη πείρα για να διαφυλάξουν τα συμφέροντα των εξασφαλισμένων πιστωτών.