Εκούσιες Εκκαθαρίσεις υπό Πιστωτών - CRI Group

Εκούσιες Εκκαθαρίσεις υπό Πιστωτών

Όταν μια εταιρεία είναι αφερέγγυα και δεν έχει αρκετά χρήματα για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, κάποιες φορές, η πιο κατάλληλη οδός είναι οι διευθυντές να τροχιοδρομίσουν την διαδικασία για να τεθεί η εταιρεία υπό καθεστώς Εκούσιας Εκκαθάρισης υπό Πιστωτών.

Είμαστε σε θέση να προσφέρουμε βοήθεια και καθοδήγηση στους διευθυντές μιας εταιρείας για να αντιμετωπίσουν τις νομικές και άλλες υποχρεώσεις τους, με αποτέλεσμα το διορισμό Εκκαθαριστή.

Η Εκούσια Εκκαθάριση υπό Πιστωτών είναι κατάλληλη όταν:

  • Η εταιρεία είναι αφερέγγυα.
  • Η εταιρεία δεν φαίνεται να είναι βιώσιμη έστω και αν έχει μεσολαβήσει αναδιοργάνωσή της.
  • Οι διευθυντές δεν φαίνεται να έχουν την αναγκαία αποφασιστικότητα για να διασώσουν την εταιρεία τους.

Οι διευθυντές συμφωνούν να συγκαλέσουν συνελεύσεις μετόχων και πιστωτών με σκοπό να αποφασιστεί η υποβολή της εταιρείας υπό καθεστώς εκκαθάρισης.

Όταν ο Εκκαθαριστής διοριστεί από τα μέλη και κατόπιν από τους πιστωτές, έχει τρία βασικά καθήκοντα:
  • Να ρευστοποίησει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.
  • Να συμφωνήσει τις απαιτήσεις που έχουν οι πιστωτές έναντι της εταιρείας και να καταβάλει μέρισμα.
  • Να διερευνήσει τις υποθέσεις που εμπλέκεται η εταιρεία και τον χειρισμό των υποθέσεων της εταιρείας από τους διευθυντές.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για δωρεάν συμβουλές, χωρίς καμία δέσμευση. Οι επαγγελματίες και παράλληλα φιλικοί συμβούλοι της εταιρείας μας, είναι πρόθυμοι να σας καθοδηγήσουν σχετικά με την διαδικασία υποβολής της εταιρείας σας υπό καθεστώς Εκούσιας Εκκαθάρισης υπό Πιστωτών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ