Υποχρεωτικές Εκκαθαρίσεις - CRI Group

Υποχρεωτικές Εκκαθαρίσεις

Υποχρεωτικές Εκκαθαρίσεις

Η Υποχρεωτική Εκκαθάριση γίνεται όταν το Δικαστήριο εκδίδει Διάταγμα Εκκαθάρισης, κατόπιν αίτησης φυσικού ή νομικού προσώπου με έννομο συμφέρον, συνήθως ενός πιστωτή. Μετά το Διάταγμα Εκκαθάρισης, ο Επίσημος Παραλήπτης («ΕΠ»), λόγω της θέσης του, διορίζεται ως Εκκαθαριστής της εταιρείας και έχει την υποχρέωση να προστατέψει και να διασφαλίσει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας προς όφελος των πιστωτών της.

Μετά από την έκδοση του Διατάγματος Εκκαθάρισης, είναι υποχρεωτικό οι Διευθυντές της εταιρείας να υποβληθούν σε συνέντευξη από τους εξεταστές του Γραφείου του ΕΠ, για να δώσουν πληροφορίες σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν την εταιρεία τους σε αφερεγγυότητα  και να ετοιμάσουν Έκθεση Καταστάσεως σχετικά με την εταιρεία τους.

Όλοι οι διευθυντές έχουν υποχρέωση να συνεργαστούν με τον ΕΠ και παράλειψη τους να το πράξουν είναι δυνατόν να οδηγήσει σε καταχώρηση αίτησης ενώπιον του Δικαστηρίου για δημόσια εξέταση τους. Η παράλειψη τους να παρουσιαστούν σε μια τέτοια δημόσια εξέταση συνιστά παρακοή του δικαστηρίου και μπορεί να οδηγήσει σε σύλληψη και φυλάκισή τους.

Η ομάδα μας μπορεί να βοηθήσει και να συμβουλεύσει τους διευθυντές σε σχέση με τις προβλεπόμενες από τον νόμο υποχρεώσεις τους συμπεριλαμβανομένων των πιο κάτω:
  • Την αρχική συνέντευξη
  • Την προετοιμασία της Έκθεσης Καταστάσεως
  • Οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει κατά την εκκαθάριση της εταιρείας

Στην CRI σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε τις προσπάθειες του ΕΠ ώστε να επισπευτούν οι συνελεύσεις, με οποιονδήποτε τρόπο μπορούμε.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Περισσότερα για τις Υποχρεωτικές Εκκαθαρίσεις

Μετά από τις συνεντεύξεις που προβλέπει ο νόμος και την υποβολή της Έκθεσης Καταστάσεως, ο ΕΠ είναι υποχρεωμένος, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, να συγκαλέσει Συνελεύσεις Μελών και Πιστωτών της εταιρείας, ώστε να διοριστεί εκκαθαριστής της επιλογής τους.

Δυστυχώς, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλλει ο ΕΠ για να επιληφθεί όλων των εκκαθαρίσεων έγκαιρα, αποδοτικά και με επαγγελματισμό, οι πιθανές καθυστερήσεις από πλευράς των Δικαστηρίων για να εξαναγκάσουν τους διευθυντές εταιρειών που δεν συνεργάζονται να προσέλθουν στην υποχρεωτική αρχική συνέντευξη, προκαλούν συχνά καθυστερήσεις στη σύγκλιση συνελεύσεων. Έτσι, πολλές φορές οι συνελεύσεις αυτές πραγματοποιούνται μετά το πέρας πολλών ετών από την ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος Εκκαθάρισης της εταιρείας.

Οι επαγγελματίες και παράλληλα φιλικοί σύμβουλοι της εταιρείας μας, μπορούν να σας καθοδηγήσουν σε αυτό το δύσκολο χρονικό διάστημα, σε όλα τα βήματα που προβλέπονται από τον Νόμο σχετικά με τις Υποχρεωτικές Εκκαθαρίσεις.