Τι είναι η Πτώχευση; - CRI Group

Τι είναι η Πτώχευση;

Σχετικά

Η πτώχευση αποτελεί μια επιλογή η οποία μπορεί να υιοθετηθεί, όταν ένα άτομο δεν είναι σε θέση να αποπληρώσει τα χρέη του, όταν αυτά πρέπει να ξοφληθούν.

Αν και η πτώχευση στιγματίζει κάποιο άτομο και αν και δημοσιοποιείται, δεν πρέπει να αποφεύγεται για αυτόν και μόνο το λόγο και πρέπει να αποτελεί μια επιλογή όταν πρόκειται για περιπτώσεις αφερρεγυότητας ατόμων. Σε περίπτωσεις όπου τα άτομα δεν έχουν καθόλου περιουσιακά στοιχεία ή τα περιουσιακά τους στοιχεία είναι ανεπαρκή για την αποπληρωμή των χρεών τους, μπορεί να μην υπάρχει άλλη επιλογή από την πτώχευση.
Θα πρέπει όμως να αποφεύγεται στην περίπτωση που το άτομο έχει στη διάθεσή του επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να καλύψει τις υποχρεώσεις του ή που του επιτρέπουν την επίτευξη ενός συμβιβασμού.

Μπορούμε επίσης να βοηθήσουμε τον πτωχεύσαντα να προτείνει ένα Σχέδιο Συμβιβασμού στους πιστωτές του.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Οι Επιπτώσεις της Πτώχευσης:

Όταν κάποιος κηρυχθεί σε πτωχεύση, όλα τα περιουσιακά στοιχεία που του ακήκουν, συμπεριλαμβανομένης και της οικίας του, τείθενται υπό τον έλεγχο του Διαχειριστή ή του Επίσημου Παραλήπτη (“ΕΠ”). Εάν κατέχει περιουσία από κοινού με κάποιο άλλο πρόσωπο, είναι δυνατόν ο συνιδιοκτήτης να υποβάλει στον ΕΠ ή στο Διαχειριστή προσφορά για αγορά του μεριδίου που ανήκει στο πτωχεύσαντα. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Διαχειριστής θα προχωρήσει σε πώληση της περιουσίας ούτως ώστε να πάρει το ένα δεύτερο της αξίας της.

Ανάμεσα στα μειονεκτήματα της πτώχευσης είναι οι περιορισμοί που επιβάλλονται στον πτωχεύσαντα καθώς επίσης και το στίγμα που συνοδεύει πάντοτε την πτώχευση.

Συχνές ερωτήσεις

Ναι, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την ανατροπή ή την ακύρωση της πτώχευσης σας οποτεδήποτε, νοουμένου ότι:

• Το Διάταγμα πτώχευσης που έχει εκδοθεί, μπορεί να πάσχει, για παράδειγμα, μπορεί να μη έχουν ακολουθηθεί οι κατάλληλες διαδικασίες για την έκδοση του, ή

• Όλα τα χρέη σας, τα έξοδα και τα τέλη που αφορούν στην διαδικασία πτώχευσης, έχουν πληρωθεί πλήρως ή έχουν καλυφθεί με εγγύηση που ικανοποίει το δικαστήριο, ή

• Έχετε συνάψει ένα Σχέδιο Συμβιβασμού με τους πιστωτές σας για την αποπληρωμή όλων ή μέρος των χρεών σας.

Είναι μια διαδικασία με την οποία ακυρώνεται η πτώχευση σας. Αποτελεί μια διαδικασία που γίνεται ενώπιον του δικαστηρίου και μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν αποπληρωθούν όλα τα χρέη σας ή δεσμευτούν προς όφελος και ικανοποίηση των πιστωτών σας και αφού ο ΕΠ ή ο Διαχειριστής της περιουσίας σας υποβάλει σχετική έκθεση ενώπιον του δικαστηρίου. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για ακύρωση οποτεδήποτε, εάν ισχύει οποιαδήποτε από τις πιο πάνω προϋποθέσεις. Μόλις ληφθεί απόφαση ακύρωσης της πτωχεύσης, θα περιέλθετε στο καθεστώς στο οποίο βρισκόσασταν πριν από την πτώχευση.

Είναι η διαδικασία η οποία απαλλάσσει τον πτωχεύσαντα από τους περιορισμούς της πτώχευσης και τον αποδεσμεύει από τα χρέη του από την ημερομηνία έκδοσης του Διατάγματος Παραλαβής εναντίον του.

Ναι, μπορεί. Η ομάδα της CRI έχει την εμπειρία και τις γνώσεις που απαιτούνται για να καθοδηγήσει τον πτωχευσαντά σε όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται απο το νόμο, ώστε να πετύχει την ακύρωση της πτώχευσης ή την απαλλαγή από αυτή.