03.12.2014

Κριτήρια για Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Το 1986, το Ηνωμένο Βασίλειο πρωτοπόρησε στην αναγνώριση της αναγκαιότητας δημιουργίας ενός νέου επαγγέλματος, αυτού του Συμβούλου Αφερεγγυότητας, το οποίο να διέπεται από υψηλούς συντελεστές επαγγελματικής κατάρτισης και δεοντολογίας ούτως ώστε να εμπνέει εμπιστοσύνη στο κοινό. Με την υιοθέτηση του Περί Αφερεγγυότητας Νόμου του 1986, οι επαγγελματίες που πληρούσαν τα κριτήρια που έθεσε ο Νομοθέτης, όπως Ακαδημαϊκή μόρφωση, καθαρό ποινικό μητρώο, ικανότητα και καταλληλότητα (fit and proper) και εμπειρογνωμοσύνη, έλαβαν τις σχετικές άδειες.