02.09.2016

Διαδικασία Ευρωπαϊκής Διαταγής Δέσμευσης Λογαριασμού – ένα χρήσιμο εργαλείο για τους πιστωτές ή ένα βήμα αδιαμφισβήτητα κατά των οφειλετών;

Στις 15 Μαΐου 2014, θεσπίστηκε ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 655/2014, ο οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 18 Ιανουαρίου του 2017, αναφορικά με τη θέσπιση μιας διαδικασίας Ευρωπαϊκής Διαταγής Δέσμευσης Λογαριασμού (ΕΔΔΛ), που θα επιτρέπει σε έναν πιστωτή να παγοποιήσει τους τραπεζικούς λογαριασμούς ενός οφειλέτη σε οποιοδήποτε μέρος της ΕΕ, με εξαίρεση τη Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο που επέλεξαν να μην την υιοθετήσουν.